Krajowy Zasób Nieruchomości

Siedziba KZN, ul. Nowy Świat 19 (drugie piętro), Warszawa

Krajowy Zasób Nieruchomości jest osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o  zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.  Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in. Krajowy Zasób Nieruchomości współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. 

Na czele KZN stoi Prezes. Do czasu jego powołania działalnością Biura kieruje Pełnomocnik ds. organizacji KZN, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Biura.

Biuro Krajowego Zasobu Nieruchomości składa się z następujących departamentów:

  • Departamentu Organizacyjnego
  • Departamentu Transakcyjnego
  • Departamentu Technicznego

Siedziba biura znajduje się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19.

Władze KZN:

Pełnomocnik do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości:  Bartłomiej Druziński