Ogłoszenie o pracę: ekspert ds. budżetowania i controlingu

Ekspert ds. budżetowania i controlingu

Opis stanowiska:

 • realizacja prac nad projektem planu Finansowego KZN w szczególności:

–  przygotowywanie projektów planów finansowych, analiz, statystyk,

– przenoszenie danych do odpowiednich formularzy, sprawdzanie i przygotowywanie opisów  do projektów planów finansowych zgodnie z otrzymanymi wytycznymi z Ministerstwa;

 • realizacja prac dotyczących sprawozdania z wykonania planu finansowego KZN
  w szczególności:

–  bieżący nadzór nad wykonaniem planu finansowego,

– opracowywanie okresowych i rocznych analiz z realizacji planu finansowego KZN,

– przygotowywanie projektów zmian planów finansowych KZN;

 • przygotowywanie projektów odpowiedzi do Ministerstwa w zakresie spraw finansowych jednostki;
 • przygotowywanie projektów zmian w „Zasadach organizacji Rachunkowości” w związku ze zmianami w przepisach;
 • przygotowywanie analiz oraz modelu finansowo-ekonomicznego na potrzeby utworzenia spółek SIM;
 • wsparcie w przygotowaniu biznesplanów dla nowych inwestycji, na potrzeby pozyskania finansowania zewnętrznego;
 • analiza wyników finansowych w odniesieniu do spółek, w których KZN posiada udziały/akcje;
 • przygotowywanie kwartalnych informacji dla Ministerstwa o wykonanych działaniach windykacyjnych;
 • udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie miesięcznych rozliczenia dotacji, wydatków;
 • prowadzenie wstępnej windykacji należności;
 • przygotowywanie danych kwotowych do wystawienia faktur za dzierżawy;
 • prowadzenie rejestrów środków trwałych;
 • przygotowywanie odpowiednich wniosków do Rady Nadzorczej KZN;
 • współpraca z audytorami przy badaniach sprawozdań finansowych.

Od kandydatów oczekujemy spełnienia wymagań niezbędnych i koniecznych:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, ekonomia, ekonometria, matematyka, statystyka);
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w dziale finansowym zajmującym się budżetowaniem i kontrolą kosztów;
 • znajomości przepisów rachunkowych i podatkowych;
 • znajomości dekretacji operacji księgowych;
 • bardzo dobrej znajomości systemu Microsoft Office, w szczególności Excel;
 • analityczne spojrzenie, terminowość, umiejętność współpracy w zespole;
 • wysoka dbałość o szczegóły i dokładność.

 Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • znajomość ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz przepisów wykonawczych;
 • rozpoczęte kwalifikacje KIBR, ACCA;
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów;
 • umiejętność pozyskiwania informacji;
 • samodzielność i komunikatywność.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wdrożenie oraz wsparcie w pierwszym etapie pracy;
 • stałe, atrakcyjne wynagrodzenie;
 • dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego i karty fit-sport.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: rekrutacja@kzn.gov.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą przy ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa, tel. (22) 511 53 50, e-mail:  sekretariat@kzn.gov.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail iodo@kzn.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
  a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez zamieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a odbiorcami mogą być osoby przebywające
  w siedzibie KZN oraz korzystające z w/w strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a w przypadku braku wyboru kandydata zostaną usunięte niezwłocznie po zamknięciu naboru. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym zostaną wykorzystane w dokumentacji pracowniczej,
  a upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres
  3 miesięcy.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast  udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane
  w Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Info: Oferty Pracy (bip.gov.pl)

Język | Language
Skip to content